Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Fietsmaatjes Amstelveen (FMA) verwerkt van haar gasten of vrijwilligers / fietsmaatjes.

Indien u zich aanmeldt als gast of vrijwilliger / fietsmaatje bij FMA, geeft u uitdrukkelijk toestemming om FMA persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke toezichthouder persoonsgegevens is de secretaris van het FMA bestuur, te bereiken onder secretaris@fietsmaatjesamstelveen.nl, KvK nummer 71775382 – Amstelveen, telefoon 085 – 1309 144.

2. Welke gegevens verwerkt Fietsmaatjes Amstelveen en voor welk doel

2.1 In het kader van de aanmelding en de matching van gasten en vrijwilligers / fietsmaatje worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, eventueel e-mailadres, bankrekeningnummer (gast) en een ander telefoonnummer in geval van nood
d) geslacht
e) geboortedatum (vrijwilliger / fietsmaatje)
f) informatie ten behoeve van de matching (onder andere aandachtspunten m.b.t. beperkingen, fitheid, gewenste afstanden en tijd, wensen t.a.v. fietsmaatje of gast, ophaal adres indien niet thuis)

2.2 FMA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de aanmelding en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, voor contact over de matching tussen gast en fietsmaatje;
b) naam en e-mailadres om de regelmatig verschijnende e-mail nieuwsbrief met ontwikkelingen en plannen van FMA. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
c) naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen voor ’ritten voor fietstochten’ (gast) of andere afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Naam, emailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen van FMA. Daarnaast kunnen statistische, geanonimiseerde en niet naar een persoon herleidbare gegevens gebruikt worden voor overleg met Fietsmaatjes.nl, AmstelveenSport, sponsoren en andere door het bestuur van FMA relevant geachte belanghebbenden. Foto’s en overig beeldmateriaal kan op de FMA-website of in de FMA-nieuwsbrief geplaatst worden. Indien de (mogelijk) afgebeeldenen hierover voor plaatsing expliciet bezwaar maken, zal dit niet worden gepubliceerd. Indien achteraf bezwaar, zal het beeldmateriaal verwijderd worden.

3. Bewaartermijnen

FMA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd dat u actief deelneemt aan de activiteiten van FMA tot maximaal het einde van het volgende kalenderjaar na uw laatste activiteit, of zodra u expliciet aangeeft uitgeschreven te willen worden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft FMA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt FMA gebruik van een zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.
4.3 De vrijwilliger heeft geen toegang tot het gastregister. De vrijwilliger tekent voor vertrouwelijk behandelen van de persoonlijke gegevens van zijn / haar gast.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

5.1 Via de secretaris van FMA kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FMA zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen twee weken na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris van het bestuur.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop FMA uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@fietsmaatjesamstelveen.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via de FMA website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fietsmaatjes Amstelveen Amstelveen, 06-12-2018. Herzien 14-02-2021.